Czcionka:

A+A-

Kontrast:

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice,

w związku z  zaostrzeniem zasad związanych z pandemią Covid-19 informujemy, że przedszkole ogranicza swoją działalność. Ograniczenie pracy przedszkoli, szkół i żłobków zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 r. 

Zgodnie z paragrafem 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)    rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)   rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania

Utworzymy  grupę dyżurującą dla dzieci  rodziców , którzy są zatrudnieni w/w podmiotach.

Oświadczenie rodziców o o zatrudnieniu w podmiotach pracujących przy COVID 19

Data dodania: 2021-04-12 15:30:13
Data edycji: 2021-04-12 07:15:47
Ilość wyświetleń: 415
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej