Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula RODO

 Klauzula informacyjna Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami”

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)                    
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2021 r. poz.584 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280)

 

Informujemy, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” 81-116 Gdynia ul. Bosmańska 26A tel. 58 625 13 39 e-mail przedszkole@p11.edu.gdynia.pl
 • Inspektor ochrony danych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania    i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  C).                                                                                                                                                           
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                  

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                                           

 • Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 • Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 • Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o: 

sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,ograniczenie przetwarzania danych osobowych,dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.                                                                                                              
 • Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

Dane kontaktowe Przedszkola

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” 81-116 Gdynia ul. Bosmańska 26A e-mail: przedszkole@p11.edu.gdynia.pl

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Przedszkole nr 11 "Pod Kasztanami" w Gdyni 81-116, ul. Bosmańska 26A

Data dodania: 2020-03-26 21:05:30
Data edycji: 2021-10-19 11:30:25
Ilość wyświetleń: 825
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej