Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula RODO

 Klauzula informacyjna Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami”

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)                    
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2021 r. poz.584 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280)

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” ul. Bosmańska 26A  81-116 Gdynia, e-mail: przedszkole@p11.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego,
  w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Dane kontaktowe Przedszkola

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” 81-116 Gdynia ul. Bosmańska 26A e-mail: przedszkole@p11.edu.gdynia.pl

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Przedszkole nr 11 "Pod Kasztanami" w Gdyni 81-116, ul. Bosmańska 26A

Data dodania: 2020-03-26 21:05:30
Data edycji: 2022-04-06 16:37:25
Ilość wyświetleń: 1078
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej