Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 11 "Pod Kasztanami" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.przedszkole11-gdynia.com.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-12 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Bisewska, adres e-mail: przedszkole@p11.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 6251339. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola dojechać/dojść można od ul. Godebskiego drogą osiedlową zamkniętą oraz dojść od strony ul. Bosmańskiej. Od strony ul. Bosmańskiej prowadzą  schody z  podjazdem. Przedszkole ma dwa wejścia. W obu przypadkach do drzwi wejściowych prowadzą schody. Wejście główne otwarte jest  w godzinach 6:00-8:30 oraz 15:00-17:00 oraz wejście od strony parkingu zabezpieczone domofonem czynne w pozostałych godzinach.

Wejścia do budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przedszkole posiada dwie kondygnacje użytkowe, ale nie posiada windy do przewozu osób.  Do przemieszczania się między kondygnacjami służą schody.

Przy budynku przedszkola znajduje się plac manewrowy bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Data dodania: 2020-03-31 15:01:11
Data edycji: 2020-03-31 15:48:39
Ilość wyświetleń: 1391
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej