Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

RODO

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych , tzw. RODO.
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych, równocześnie urealnienie ochrony prywatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami w jakim celu, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe Państwa, Państwa dzieci i osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci. Potwierdzenie otrzymanej informacji stanowi złożenie podpisu na liście znajdującej się u nauczycielek grup, czego większość z Państwa dopełniła w miesiącu maju lub podczas podpisywania deklaracji na rok 2018/2019.


Klauzula informacyjna Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami”

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 2198)

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami (  U. z 2017 r. poz. 949).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach.

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 591).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” z siedzibą w Gdyni  przy ul. Bosmańska 26A, tel. 58-625-13-39 e-mail: kontakt@przedszkole11-gdynia.com.pl

 2. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka.                                                                                                                                                  

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                                                                              

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,                              

 • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,       

 • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji przedszkolnego,        obowiązku                                                                                                                                             

 • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                             

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,

 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,

 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka.
W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana   dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedszkolem oraz wykonywania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka. Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi przyjęcie dziecka  do  Przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Przedszkola

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” ul. Bosmańska 26A, 81-116 Gdynia, tel. 58-625-13-39

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” - Lucyna Bisewska

Inspektor Ochrony Danych  w Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” Edyta Kowalewska,  e- mail: ido@przedszkole11-gdynia.com.pl 

Jeśli w związku z zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych macie Państwo wątpliwości lub pytania proszę o zgłaszanie się w godzinach przyjmowania interesantów:

 • poniedziałki 9:00-11:00,

 • wtorek 10.30-12.00,

 • czwartek 10:30-12:30,

 • piątek 9:00-12:00 lub pod numerem telefonu 58-625 13 39 wew. 21

Data dodania: 2018-09-02 15:21:53
Data edycji: 2018-09-02 16:53:22
Ilość wyświetleń: 739
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej