Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nabór na stanowisko- główny księgowy

Nabór na stanowisko- główny księgowy

Dyrektor Przedszkola nr 11 "Pod Kasztanami", 81-116 Gdynia, ul. Bosmańska 26A
ogłasza nabór na wolne stanowisko- główny księgowy
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy tj. 0,5 etatu- 20 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 23-07-2018
I. Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
2. Predyspozycje do koordynowania pracy w dziale księgowości.
3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki (ProgMan Finanse, Płace, Kadry, Zlecone, ProgMan Wyposażenie, Ipkobiznes, e-portal VAT, program Płatnik) oraz sprawne posługiwanie się edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole.
5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
8. Znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.
9. Sumienność, obowiązkowość, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym budżetem jednostki.
4. Opracowywanie budżetu jednostki, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
5. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (SIO, GUS) oraz deklaracji VAT.
6. Opracowywanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.
7. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków przedszkola.
8. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
9. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.
10. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Przedszkola nr 11.
2. Rozpoczęcie zatrudnienia: 23-07-2018 r.
V. Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny.
2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy.
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 21-05-2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 625 13 39. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko główny księgowy”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia oraz stronie www przedszkola..

Data dodania: 2018-04-21 19:47:28
Data edycji: 2018-04-21 19:52:37
Ilość wyświetleń: 845
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej