Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja dla rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola

Informacja dla rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola

Informacja dla rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

 

Szanowni Państwo!

 

Jako Dyrektor przedszkola do którego uczęszczają Państwa dzieci, dołożę wszelkich starań, aby umożliwić im kontynuowanie nauki w formie nauczania na odległość. W obecnej sytuacji Państwa – rodziców – rola nabiera nowego znaczenia.

 

Zachęcam do komunikowania się z przedszkolem w zakresie organizacji zdalnego nauczania oraz, jeżeli to możliwe, do udzielania pomocy nauczycielom i dzieciom.

 

W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, poprzez zamknięcie  Przedszkola,  na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w przedszkolu w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.  nauczanie zdalne.

Realizacja zadań przedszkola odbywać się będzie obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka/rodzica z nauczycielem oraz dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez inauczycieli.

 

Nauczyciele przedszkola w wymienionym okresie czasu realizować będą zajęcia z dziećmi zdalnie przekazując:

  • propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
  • konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy,  dziecka, adekwatną do realizowanego programu;
  • opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
  • linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Nauczyciele przedszkola realizować będą zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2019/2020 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nauczyciel, zadając nowy materiał, będzie dawał rodzicom dzieci wskazówki, jak wykonać zadanie.

Nauczyciele będą utrzymywać kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Data dodania: 2020-03-25 10:57:44
Data edycji: 2020-04-02 11:03:58
Ilość wyświetleń: 328
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej