Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 (...) w Przedszkolu 11„Pod Kasztanami” w Gdyni

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 (...) w Przedszkolu 11„Pod Kasztanami” w Gdyni

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby  w Przedszkolu 11„Pod Kasztanami” w Gdyni

 

Podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)
 • Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
 • Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

I

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 • Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie.
 • Rodzice przyprowadzajac i odbierając dziecko wchodzą na hol główny przedszkola mając zakryte usta i nos oraz dezynfekując ręce.
 • W holu głównymj przedszkola może jednocześnie przebywać 5 rodziców.
 • Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie w sytuacji złego samopoczucia zgłaszanego przez dziecko lub zaobserwowanego przez nauczyciela.
 • W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie prawni.
 • Podczas rozchodzenia się dzieci pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi.
 • Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 • Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
 • Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.

II

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 

 • Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 • Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 • Pracownik placówki dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.
 • Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer.

 

III

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

Placówka przestrzega  zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 • Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19
 • Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 • Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 • W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy               w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.

 

IV

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

 • Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
 • Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 • Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 • Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach

V

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i w razie potrzeby pomiaru temperatury. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1.  Zadania pracowników:
 • Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 • Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.). Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 • Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 • Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 •  Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku, zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.
 • Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 • Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego oraz obsługi z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

VI

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 • Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.
 • O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 • Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Załącznik nr 1

do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

Gdynia …................................2020 r.

Imię i nazwisko dziecka:  ……………………….…………………………………………………….

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

 Niniejszym wyrażam zgodę   na badanie temperatury ciała mojego

 dziecka…………………………………….................................................................................. w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru w sytuacji złego samopoczucia dziecka.

 

………………………………………………                                                             …………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi działalności przedszkoli w okresie trwania epidemii Covid-19,

oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko zdrowe.

 

 

………………………………………………                                                    ………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

Oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii obowiązujące w Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.
 2. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki.

 

………………………………………………                                                    ………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Data dodania: 2020-05-16 14:14:49
Data edycji: 2020-09-14 13:51:12
Ilość wyświetleń: 1589
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej