Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 (...) w Przedszkolu 11„Pod Kasztanami” w Gdyni

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 (...) w Przedszkolu 11„Pod Kasztanami” w Gdyni

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby  w Przedszkolu 11„Pod Kasztanami” w Gdyni

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780).

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11082 ze zm.)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

I

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 • Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk).
 • Przyprowadzając i odbierając dziecko rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników
  podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do podmiotu, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.
 • Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie w sytuacji złego samopoczucia zgłaszanego przez dziecko lub zaobserwowanego przez nauczyciela.
 • W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie prawni.
 • Podczas rozchodzenia się dzieci pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi.
 • Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.

II

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 

 • Dzieci codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu.
 • Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 • Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.

 

III

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

Placówka przestrzega  zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 • Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19
 • Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 • Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 • W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy  w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.

 

IV

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

V

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i w razie potrzeby pomiaru temperatury. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z porady medycznej.

 1.  Zadania pracowników:
 • Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 • Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.). Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 • Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 • Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 •  Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku, zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.
 • Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 • W miarę możliwości organizacyjnych przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 • W miarę możliwości organizacyjnych przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego oraz obsługi z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

VI

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 • Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

Gdynia …................................2022 r.

Imię i nazwisko dziecka:  ……………………….…………………………………………… 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

 Niniejszym wyrażam zgodę   na badanie temperatury ciała mojego

 dziecka…………………………………….................................................................................. w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru w sytuacji złego samopoczucia dziecka.

 

………………………………………………                                                             …………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi działalności przedszkoli w okresie trwania epidemii Covid-19,

oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko zdrowe.

 

 

………………………………………………                                                    ………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

Oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii obowiązujące w Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.
 2. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki.

 

…………………………………                                                                                 ……………………………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                     Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

 

Data dodania: 2020-05-16 14:14:49
Data edycji: 2022-04-28 15:25:21
Ilość wyświetleń: 2436
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej