Koncepcja pracy Przedszkola Nr 11

Pod Kasztanami” w Gdyni

na lata 2011-2016W obszarze wychowania, opieki i kształcenia: 1. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki.

 2. Budujemy przyjazny klimat przedszkola sprzyjający prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 3. Tworzymy warunki do kształtowania nawyków i zachowań proekologicznych oraz prozdrowotnych

 4. Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze poprzez obserwację  i badanie środowiska.

 5. Włączamy rodziców we wspólne czytanie.

 6. Uczestniczymy w różnorodnych konkursach i przeglądach zewnętrznych prezentując uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

 7. Pielęgnujemy tradycje narodowe i regionalne, zainteresowanie miastem rodzinnym i jego dziedzictwem

 8. Uczestniczymy w życiu kulturalnym poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi i artystami, udział w występach teatralnych.

 9. Prowadzimy zajęcia dodatkowe zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

 10. Wyposażamy przedszkole w pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi wychowanków i tworzymy miejsca do podejmowania aktywności własnej.

 11. Prowadzimy diagnozę i dokumentujemy rozwój naszych wychowanków.

 12. Tworzymy bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

 13. Współpracujemy ze szkołą, ułatwiamy naszym dzieciom start w szkole.

 14. Stawiamy dzieciom wysokie, ale realne wyzwania dostosowane do ich możliwości rozwojowych.W obszarze współdziałania z rodziną i środowiskiem:

 1. Współpracujemy z rodzicami w ramach spójnego systemu wychowania w rodzinie

i przedszkolu.

 1. Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy koncepcję pracy przedszkola.

 2. Zapoznajemy rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami realizowanymi w naszym przedszkolu.

 3. Oferujemy różnorodne formy współpracy przedszkola z rodziną dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców.

 4. Prowadzimy edukację pedagogiczno-psychologiczną rodziców.

 5. Rodzice są stale i na bieżąco informowani o postępach w rozwoju dzieci.

 6. Zachęcamy rodziców do współorganizowania uroczystości przedszkolnych.

 7. Stosujemy aktywne metody prowadzenia zebrań z rodzicami.

 8. Promujemy przedszkole w środowisku.

 9. Współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 10. Organizujemy spotkania dla dzieci nie uczęszczających do naszego przedszkola.W obszarze organizacji i zarządzania przedszkolem: 1. Tworzymy system dokształcania i doskonalenia pracowników pedagogicznych.

 2. Dokumentujemy pracę przedszkola zgodnie z prawem.

 3. Modernizujemy ogród przedszkolny, przystosowujemy do realizowania treści zdrowotnych oraz przyrodniczych.

 4. Inspirujemy pracowników do zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowych kompetencji.

 5. Integrujemy pracowników placówki poprzez wspólne spotkania  i uroczystości.

 6. Poprawiamy warunki pracy i podnosimy poziom bezpieczeństwa.

 7. Współdziałamy w budowaniu dobrego wizerunku przedszkola w środowisku, w podnoszeniu jakości jego pracy.

 8. Realizujemy dodatkowe zadania na rzecz dzieci, placówki i środowiska zgodnie z zainteresowaniami, uzdolnieniami i potrzebami.

 9. Pozyskujemy dodatkowe środki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz organizacyjnych placówki.

 10. We współpracy z Urzędem Miasta oraz Radą Dzielnicy poprawiamy stan techniczny budynku- fundamenty, taras, schody zewnętrzne, ogrodzenie.